Xem Quyết định tại đây quyet-dinh-phe-duyet-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-khuyen-nong.pdf

Phụ Lục I - Trồng trọt phu-luc-i-trong-trot.pdf

Phụ Lục II - Lâm nghiệp phu-luc-ii-lam-nghiep.pdf

Phụ Lục III - Khuyến ngư phu-luc-iii-khuyen-ngu.pdf

Phụ Lục IV - Điều chỉnh Định mức Khuyến ngư phu-luc-iv-dieu-chinh-dm-khuyen-ngu.pdf

Quy định định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông quy-dinh-dinh-muc-ktkt-khuyen-nong.pdf