Xem nội dung công văn và phụ lục trong file đính kèm

Tải bản word tại đây: cv-thong-ke-kn-2023-1.doc