Thực hiện Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 4605/QĐ-BNN-KN ngày 25/11/2021 Phê duyệt Danh mục dự án khuyến nông Trung ương thực hiện từ năm 2022.

Nội dung Quyết định 4605/QĐ-BNN-KN ngày 25/11/2021 và Danh mục dự án Khuyến nông trung ương thực hiện từ năm 2022 được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại địa chỉ: https://www.mard.gov.vn và trang web Khuyến nông Việt Nam (xem tại đây)

Các Tổ chức, cá nhân xem xét năng lực, điều kiện xây dựng và gửi hồ sơ đăng ký chủ trì dự án theo quy định tại Điều 16, Nghị định 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018, bao gồm:

i) Văn bản đăng ký chủ trì dự án khuyến nông trung ương.

ii) Tóm tắt hoạt động khuyến nông, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ trong nông nghiệp của tổ chức đăng ký chủ trì dự án khuyến nông trung ương (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định).

iii) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm dự án khuyến nông trung ương (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định).

iv) Thuyết minh dự án khuyến nông trung ương (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định).

v) Văn bản xác nhận phối hợp thực hiện dự án khuyến nông trung ương (Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định).

vi) Văn bản xác nhận triển khai dự án khuyến nông trung ương tại địa phương (Mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị định).

vii) Cam kết đóng góp vốn đối ứng (nếu có).

Hồ sơ đăng ký của Tổ chức chủ trì dự án gửi 01 bản chính được niêm phong trong một túi đựng, bìa ngoài hồ sơ hoặc bì thư ghi đầy đủ các nội dung (mẫu đính kèm) nộp Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trước 17 giờ 00 ngày 25/12/2021 theo địa chỉ:

- Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

- Địa chỉ: Số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

- Điện thoại: 024 3 7715 294

Trung tâm KNQG xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện theo quy định./.

GIÁM ĐỐC

Lê Quốc Thanh

(Đã ký)