Tại Bắc Ninh:

* Diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp: "Giải pháp phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn"

- Thời gian: Ngày 24 - 25 tháng 5 năm 2023

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc. Địa chỉ: Đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

* Hội thảo Khuyến nông Đô thị năm 2023 (lần 1): “Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp”

- Thời gian: Ngày 25 - 26 tháng 5 năm 2023

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc. Địa chỉ: Đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.