Ngày 17/5/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2010/NĐ-CP về nhập khẩu tàu cá. Theo đó, điều kiện chung đối với tàu cá nhập khẩu là: có nguồn gốc hợp pháp; có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên; có trang bị công cụ khai thác, thiết bị bảo quản thủy sản tiên tiến. Một trong các điều kiện nhập khẩu tàu cá đã qua sử dụng là tàu không quá 5 tuổi đối với tàu cá đóng bằng vật liệu vỏ gỗ và không quá 8 tuổi đối với tàu cá đóng bằng vật liệu vỏ thép; máy chính của tàu không nhiều hơn 2 năm so với tuổi của tàu (tính từ năm sản xuất đến thời điểm nhập khẩu).

Theo Nghị định này, khi người nhập khẩu tàu cá có đơn đề nghị nhập khẩu, sau 7 ngày làm việc, căn cứ vào quy hoạch phát triển của ngành thủy sản và của địa phương, cơ quan có thẩm quyền xem xét và có văn bản cho phép nhập khẩu tàu cá. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không cho phép nhập khẩu, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo cho người xin nhập khẩu để bổ sung hồ sơ hoặc trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do. Văn bản cho phép nhập khẩu tàu cá của cơ quan có thẩm quyền được gửi cho người xin nhập khẩu, đồng thời gửi đến các cơ quan liên quan: Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan. Hồ sơ nhập khẩu tàu cá đã qua sử dụng phải có biên bản giám định tình trạng kỹ thuật và trang thiết bị phòng ngừa ô nhiễm môi trường của tàu cá xin nhập khẩu, do cơ quan Đăng kiểm tàu cá Việt Nam cấp (bản chính).


Nghị định gồm 6 chương, 21 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2010.

 

* Nội dung chi tiết Nghị số 52/2010/NĐ-CP