Trong bối cảnh đó, toàn ngành Nông nghiệp đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; tiếp tục phát huy hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khơi thông các nguồn lực cho phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Nhờ vậy, trong năm 2019 toàn ngành đã đạt được những kết quả khả quan, nhiều lĩnh vực sản xuất của ngành vẫn đạt kết quả cao, duy trì tốc độ tăng trưởng khá, góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế.

Trong công tác khuyến nông, năm 2019 là năm đầu tiên áp dụng Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Khuyến nông. Để kịp thời triển khai Nghị định, Bộ đã ban hành Quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông Trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên (Quyết định số 3661/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/9/2018) đã quy định quy trình và phân cấp rõ ràng trách nhiệm của từng đơn vị, hạn chế được chồng chéo. Tuy nhiên, Thông tư của Bộ Tài chính ban hành chậm (tháng 11/2019 mới ban hành) nên việc triển khai của các địa phương còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng.

Thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của BCH Trung ương Khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Ở một số địa phương đã tiến hành rà soát, sắp xếp hệ thống tổ chức khuyến nông các cấp. Tuy nhiên do chưa có văn bản hướng dẫn của Trung ương nên việc thực hiện không đồng bộ, thống nhất, gây khó khăn trong triển khai, phối hợp hoạt động khuyến nông và ảnh hưởng đến tâm tư, nguyện vọng của cán bộ khuyến nông.

Kinh phí Trung ương đầu tư cho khuyến nông qua nhiều năm không tăng do vậy nguồn kinh phí cho nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên giảm. Quy định chỉ được ứng 50% kinh phí gây khó khăn trong việc triển khai thực hiện các dự án, nhiệm vụ khuyến nông.

Hoạt động Khuyến nông tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ, sự ủng hộ giúp đỡ của các Tổng cục, Cục, Vụ chức năng; sự chỉ đạo, đôn đốc của các cấp Đảng, Chính quyền và tổ chức đoàn thể, các đơn vị liên quan. Các dự án, nhiệm vụ khuyến nông phù hợp với nguyện vọng, điều kiện sản xuất của các địa phương và bà con nông dân nhiệt tình hưởng ứng.

Xem nội dung báo cáo trong file đính kèm