Hướng dẫn quản lý hoạt động khuyến nông Trung ương tại đây

Các mẫu biểu kèm theo Quyết định:

I. Các mẫu biểu kế toán, tài chính

II. Mẫu biểu Dự án khuyến nông

III. Mẫu biểu hoạt động khuyến nông thường xuyên

Mẫu biểu hoạt động đào tạo

Mẫu biểu hoạt động thông tin đại chúng

Mẫu biểu hoạt động tổ chức sự kiện