Để kịp thời thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã phối hợp với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam xuất bản 07 ấn phẩm hướng dẫn kỹ thuật sản xuất một số cây vụ Đông ở các tỉnh phía Bắc, bao gồm:

1) Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây vụ Đông thích ứng với biến đổi khí hậu

2) Hướng dẫn kỹ thuật trồng Bí xanh vụ Đông

3) Hướng dẫn kỹ thuật trồng Cà chua vụ Đông

4) Hướng dẫn kỹ thuật trồng Khoai tây vụ Đông

5) Hướng dẫn kỹ thuật trồng Đậu tương vụ Đông

6) Hướng dẫn kỹ thuật trồng Ngô vụ Đông áp dụng làm đất tối thiểu

7) Hướng dẫn kỹ thuật trồng Ngô sinh khối vụ Đông

Các ấn phẩm trên đã gửi tới Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 31 tỉnh, thành phố phía Bắc qua đường bưu điện và được đăng tải ở mục "Thư viện Khuyến nông".

Trên cơ sở các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật vụ Đông nêu trên, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đề nghị Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các tỉnh, thành phố phía Bắc tập trung đẩy mạnh các hoạt động khuyến nông về đào tạo, tập huấn, thông tin, tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao, mô hình liên kết chuỗi,… để phổ biến, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật mới vào phục vụ sản xuất vụ Đông.

Xem nội dung công văn trong file đính kèm