leftcenterrightdel
 

 

Công văn số 3448/BNN-KN cv-xin-y-kien-chien-luoc-khuyen-nong-26-5.pdf

Dự thảo Chiến lược phát triển khuyến nông đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 2-du-thao-chien-luoc-khuyen-nong-26-5.docx

Dự thảo Báo cáo thuyết minh Chiến lược phát triển Khuyến nông đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 3-bctm-chien-luoc-khuyen-nong-26-5.docx

Dự thảo Tờ trình Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển khuyến nông đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 1-du-thao-to-trinh-chinh-phu-26-5.docx