TTKNQG ban hành công văn số số 1004/KN-KHTC v/v công bố Danh mục dự án KNTW thực hiện từ năm 2023 và hướng dẫn xây dựng hồ sơ đăng ký chủ trì dự án.

Xem nội dung công văn tại đây: cv-cong-bo-danh-muc-dakntw-tu-nam-2023-va-huong-dan-ho-so-dang-ky-chu-tri.pdf