ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 118/2011/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2011


 

QUYẾT ĐỊNH

 

VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY ĐỊNH NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI HỖ TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH”

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;


Căn cứ Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông;


Căn cứ Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông;


Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 628/TTr-SNN ngày 25/8/2011 về việc ban hành nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan Văn phòng UBND tỉnh, các sở: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, các cơ quan liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư, các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Tiến Nhường

 

* Tải nội dung chi tiết Quyết định số 118/2011/QĐ-UBND (.doc)