ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 751/2011/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2011


 

QUYẾT ĐỊNH

 

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH NỘI DUNG CHI, MỨC CHI HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

 

Căn cứ Nghị định số 02/2010/NĐ-CP, ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về công tác khuyến nông;

 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN, ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ, quản lý sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông;

 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 758/TTr-STC ngày 26 tháng 4 năm 2011 về việc quy định nội dung chi, mức chi hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh; thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 341/BC-STP ngày 21 tháng 4 năm 2011,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về nội dung chi, mức chi hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan thi hành Quyết định này./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Phạm Đình Cự

 

* Tải nội dung chi tiết Quyết định số 751/2011/QĐ-UBND (.doc)