Tham dự lớp tập huấn là 30 học viên thuộc đội ngũ nòng cốt (trưởng thôn, chi hội trưởng/phó chi hội nông dân, phụ nữ, đoàn thanh niên, cộng tác viên khuyến nông thôn bản, nông dân tiêu biểu…) tại 04 xã, thị trấn thuộc huyện Mường Khương về kỹ thuật chăn nuôi lợn an toàn sinh học; kỹ thuật ủ phân và xử lý chất thải trong chăn nuôi và các biện pháp phòng trừ dịch bệnh, hiệu quả, bền vững trong chăn nuôi lợn bản địa; lập kế hoạch chăn nuôi an toàn sinh học của nhóm/ thôn dựa vào cộng đồng; hướng dẫn cách thức bán hàng trực tuyến.

Các học viên thực hành kỹ thuật ủ phân

 

Mục đích của lớp tập huấn là nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ nòng cốt tại cộng đồng trong việc tổ chức sản xuất chăn nuôi lợn theo hướng tiên tiến (chăn nuôi an toàn sinh học), chăn nuôi theo hướng đầu tư thâm canh, an toàn trước nguy cơ dịch bệnh hay biến động thị trường góp phần nâng cao giá trị gia tăng và phát triển chăn nuôi một cách bền vững, hạn chế ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh bảo vệ sức khoẻ cộng đồng; kết nối, liên kết tiêu thụ; tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin/chuyển đổi số trong việc tiếp cận tiến bộ kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, quảng bá, kết nối, liên kết, tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn các xã.

Sau 03 ngày tập huấn cơ bản các hộ chăn nuôi nắm được các kiến thức cơ bản trong chăn nuôi an toàn sinh học; phòng trừ dịch bệnh hiệu quả; lập kế hoạch chăn nuôi ATSH trong nhóm/hộ và biết cách bán hàng hiệu quả nâng cao thu nhập trong chăn nuôi cho nhóm/hộ tại cộng đồng./.

Trần Hồng

 Trung tâm Khuyến nông và DVNN Lào Cai