• 024.3711265
  • tthlknqg@gmail.com

Thứ sáu, ngày 09-12-2022, 07:06 (GMT +7)

Quảng Ngãi: Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khai thác và bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác xa bờ”

18/12/2019 16:12
Thủy sản

© 2021 Bản quyền của Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia