• 024.3711265
  • tthlknqg@gmail.com

Thứ tư, ngày 29-11-2023, 09:32 (GMT +7)

Hải Phòng: Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp “Nuôi tôm thẻ chân trắng đạt hiệu quả cao và bền vững”

27/12/2019 10:23
Thủy sản

© 2021 Bản quyền của Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia