Thời tiết diễn biến bất thường

Các nhà nuôi cá xin đừng âu lo

Đi ngoài thì dùng SunFa

Còn anh Amox đỏ da đỏ mình.

Rifam không đứng một mình.

Doxy trộn lẫn thối mình thối mang

Mổ cá mà thấy trắng gan

Flo phổ rộng tránh lan tổng đàn

Trắng gan chớ có vội vàng

Kiểm tra tiểu sử đã vào kháng sinh

Trắng gan chớ đánh linh tinh

Xem anh giun sán ẩn mình bên trong.

Sổ giun chọn lấy một dòng

Para cũng được  Fenzon cũng thành

Cá bị trùng móc nó hành

Ngứa mình cá nhảy tanh bành khắp ao

Thuốc ngoại ký sinh đưa vào

Thuốc đánh trời nắng móc hao tổng đàn

En ro nhà nước cấm dùng

Kháng sinh phổ rộng cá mừng cá vui

Trắm mà mình mẩy tối thui

En rô đánh xuống đẩy lui bệnh này

Kinh nghiệm dùng thuốc lâu nay

Hôm nay chia sẻ thấy hay xin dùng.