Khuyến nông Việt Nam được chính thức thành lập từ năm 1993 theo Nghị định số 13/NĐ-CP ngày 03/3/1993 của Chính phủ. Hơn 20 năm qua, Đảng, Chính phủ luôn quan tâm và tạo cơ chế chính sách thuận lợi, đầu tư ngày càng cao để Khuyến nông ngày càng phát triển. Chính phủ đã ban hành các Nghị định số 56/2005/NĐ-CP  và Nghị định số 02/1020/NĐ-CP ngày 08/01/2010. 

Qua 5 năm triển khai thực hiện, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tổ chức Hội nghị tổng kết khuyến nông nhằm đánh giá những kết quả thực hiện trong giai đoạn 2011 - 2015.

Xem chi tiết báo cáo tổng kết trong tập tin đính kèm