Tổng kinh phí sự nghiệp đầu tư cho hoạt động khuyến nông trung ương năm 2016 là 238 tỷ đồng, giảm 2 tỷ so với năm 2015. Trong đó Trung tâm Khuyến nông Quốc gia quản lý là 148,3 tỷ (giảm 20 tỷ, tương đương 12,5% so với năm 2015).

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ; sự phối hợp, giúp đỡ của các Tổng cục, Cục và đơn vị trực thuộc Bộ, sự tham gia, phối hợp của các địa phương, đơn vị thực hiện, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tổ chức triển khai nhiệm vụ Khuyến nông theo đúng nội dung, nhiệm vụ đã được phê duyệt, đạt kết quả và đáp ứng yêu cầu của sản xuất, góp phần thực hiện đề án tái cơ cấu Ngành, xóa đói giảm nghèo và Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Những kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, các nội dung do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia quản lý được trình bày tại báo cáo trong file đính kèm