Là một đất nước nông nghiệp với nền văn minh lúa nước, từ xa xưa ông cha ta đã rất quan tâm khuyến khích phát triển canh nông như: thời Hùng Vương, Vua Hùng tổ dạy dân cấy lúa trồng dâu, Lễ hội "Tịch điền" từ thời tiền Lê và được duy trì đến ngày nay, việc thành lập "Khuyến nông Sứ" thời Trần, việc Vua Quang Trung ban hành "Chiếu Khuyến nông".... Sau Cách mạng Tháng 8/1945 và trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cùng với nhiệm vụ đấu tranh giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước, Đảng, Chính phủ và Bác Hồ cũng thường xuyên quan tâm chỉ đạo và ban hành nhiều chính sách khuyến nông nhằm khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, cải thiện đời sống nông dân.  Đặc biệt, từ khi có Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị (Khóa VI) về đổi mới cơ chế quản lý trong nông nghiệp, hộ nông dân được giao tư liệu sản xuất và tự chủ sản xuất, cần có cơ quan hướng dẫn, tư vấn giúp hộ nông dân nắm vững chủ trương chính sách, hiểu biết và vận dụng khoa học kỹ thuật để sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Thực tiễn  sản xuất đã đặt nhu cầu tất yếu khách quan cho sự ra đời và phát triển của Hệ thống Khuyến nông Việt Nam, đáp ứng nhu cầu của nông dân, của sản xuất nông nghiệp trong nước và hội nhập với nông nghiệp khu vực và thế giới...

* Xem chi tiết báo cáo tổng kết