Trải qua trên 15 năm, kể từ ngày 02/3/1993, khi Chính phủ ban hành Nghị định 13/CP về công tác khuyến nông - khuyến ngư, hệ thống khuyến nông - khuyến ngư Việt Nam đã được hình thành, củng cố và ngày càng phát triển một cách toàn diện....

* Xem chi tiết báo cáo tổng kết

Tổ chức ngày 18-19/12/2008 tại Bắc Ninh)