Trên cơ sở các chủ trương, định hướng, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn của Bộ, Ngành Nông nghiệp và PTNT, nhu cầu của các địa phương và thực tiễn sản xuất, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã phối hợp với hệ thống khuyến nông các cấp, các đơn vị trung ương và địa phương triển khai các chương trình, dự án khuyến nông Trung ương năm 2010...

* Xem chi tiết báo cáo tổng kết công tác khuyến nông năm 2010 và định hướng năm 2011

(Tổ chức tại Bình Dương ngày 13-14/01/2011)