Căn cứ Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 101-KH/ĐUK ngày 10/02/2015 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch số 252-KH/ĐU ngày 13/11/2014 của Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT về tổ chức đại hội đảng các cấp thuộc Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Bộ nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội và những quan điểm, chủ trương lớn nêu tại văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ II Đảng bộ Bộ, Đại hội XII của Đảng bộ Khối và Đại hội XII của Đảng, từ đó củng cố và bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Bộ và nhân dân đối với Đảng, với chế độ, tạo sự đồng thuận về chính trị, tư tưởng và hành động nhằm tổ chức thành công đại hội và đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống.

2. Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Bộ phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, hăng hái thi đua lao động sản xuất và công tác lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

3. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội cần bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của các cấp ủy đảng; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử xấu; bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, cụ thể để tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng

4. Tập trung tuyên truyền, cổ vũ, động viên những việc làm tốt, những tấm gương điển hình, những nỗ lực, kết quả đạt được trong việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2010-2015. Định hướng và tổ chức tốt việc lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Bộ đối với các văn kiện trình tại đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng.

II- NỘI DUNG. HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền được chia theo thời gian tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ II Đảng bộ Bộ, Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối và Đại hội XII của Đảng, như sau:

Đợt 1: Từ tháng 3/2015 đến thời điểm kết thúc đại hội các đảng bộ cấp cơ sở (cuối tháng 6/2015), tập trung tuyên truyền:

 - Tuyên tuyền Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập (3/2/1930-3/2/2015) và các kỳ đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, gắn với việc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XI), Quy chế bầu cử trong Đảng; việc tổ chức đại hội điểm và các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối về đại hội đảng các cấp; tiến hành sơ kết các nghị quyết của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng bộ Khối.

- Công bố dự thảo văn kiện đại hội các đảng bộ thuộc Đảng bộ Bộ, dự thảo Báo cáo chính trị và một số văn kiện (theo tiến độ) trình Đại hội lần thứ II Đảng bộ Bộ, Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối và Đại hội XII của Đảng, làm rõ những quan điểm, định hướng lớn được nêu tại các dự thảo văn kiện, tình hình thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010-2015, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng 5 năm qua.

- Tuyên truyền việc tổ chức và lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Bộ vào dự thảo các văn kiện. Tuyên truyền về quá trình, kết quả tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ, các chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; những ưu điểm, khuyết điểm và bài học trong chỉ đạo và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Tuyên truyền về các phong trào thi đua, các công trình, sản phẩm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng; những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhất là trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4; Ngày Quốc tế lao động 1/5; chào mừng 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tình cảm và những mong nuốn của cán bộ, đảng viên, người lao động ở các cơ quan trong Bộ hướng về Đại hội lần thứ II Đảng bộ Bộ.

Đợt 2: Từ đầu tháng 7/2015 đến sau khi tổ chức thành công Đại hội lần thứ II Đảng bộ Bộ (cuối tháng 8/2015), tập trung tuyên truyền:

- Dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ II Đảng bộ Bộ và việc đóng góp ý kiến của đại hội các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ, các ban đảng, các đoàn thể trực thuộc, cán bộ lãnh đạo Đảng ủy Bộ qua các thời kỳ. Tuyên truyền dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng và các ý kiến đóng góp tại Đại hội lần thứ II Đảng bộ Bộ vào dự thảo văn kiện của Đại hội XII của Đảng ủy Khối và Đại hội XII của Đảng.

- Những kết quả, thành tựu nổi bật của Đảng bộ Bộ sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2010-2015, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2015-2020. Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ II của Đảng bộ Bộ.

- Tuyên truyền về ý nghĩa Đại hội lần thứ II Đảng bộ Bộ, trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội, các hoạt động của Đại hội, các văn kiện trình tại Đại hội, các tham luận, ý kiến phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, các quyết nghị của Đại hội. Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020.

- Tuyên truyền về thành công của Đại hội lần thứ II Đảng bộ Bộ, về Hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ lần thứ nhất.

Đợt 3: Từ đầu tháng 9/2015 đến ngay sau Đại hội XII của Đảng bộ Khối, tập trung tuyên truyền.

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Đảng bộ, đoàn viên các đoàn thể trực thuộc.

- Tuyên truyền dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng và các ý kiến đóng góp tại Đại hội lần thứ II Đảng bộ Bộ vào dự thảo văn kiện của Đại hội XII của Đảng ủy Khối và Đại hội XII của Đảng.

- Tuyên truyền về ý nghĩa Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối, trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội, các hoạt động của Đại hội, các văn kiện trình tại Đại hội, các tham luận, ý kiến phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, các quyết nghị của Đại hội. Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

- Tuyên truyền về thành công của Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối, về Hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ lần thứ nhất và việc báo cáo Bộ Chính trị chuẩn y kết quả bầu cử tại Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối.

- Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối, thông báo nhanh về kết quả Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội và việc tổ chức quán triệt Nghị quyết đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối; các phong trào thi đua, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối; những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đợt 4: Từ đầu tháng 11/2015 đến ngay sau Đại hội XII của Đảng, tập trung tuyên truyền:

- Các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và việc đóng góp ý kiến của đại hội đại biểu các tỉnh, thành phố, đảng bộ trực thuộc Trung ương. Những thành tựu nổi bật của đát nước sau 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội XI của Đảng và 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2010-2015; phương hướng, giải pháp khắc phục khó khăn trong thời gian tới.

- Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XII của Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng; tập thể, cá nhân được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện của Đại hội XII của Đảng và tình cảm, mong muốn của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước đối với Đại hội XII của Đảng.

- Tuyên truyền tầm vóc, ý nghĩa Đại hội XII của Đảng, trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội, thông báo nhanh về kết quả Đại hội; việc tổ chức quán triệt, học tập và xây dựng Chương trình hành động, tổ chức các phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

- Chủ động, kiên quyết đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị, lợi dụng việc góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội để xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự đại hội; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng.

2. Hình thức, biện pháp tuyên truyền

2.1. Tổ chức thông tin, tuyên truyền trên các loại báo hình, báo nói, báo điện tử, báo in, cụ thể: mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền, công bố các dự thảo các văn kiện, việc đóng góp ý kiến, đưa tin, tuyền truyền về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XII của Đảng.

2.2. Các cấp ủy đảng tăng cường công tác đối thoại với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, qua đó làm rõ, tạo sự nhận thức thống nhất về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng các cấp đối với sự phát triển của đất nước.

2.3. Tổ chức các hội nghị tuyên truyền nội bộ trong đảng bộ; hội nghị lấy ý kiến các bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình đại hội đảng các cấp; tổ chức các cuộc họp, sinh hoạt thường kỳ của các đoàn thể.

2.4. Tuyên truyền, cổ động trực quan trên panô, khẩu hiệu, băng rôn và các hoạt động triển lãm, gắn biển công trình, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng đại hội Đảng các cấp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tiểu ban tuyên truyền tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ xây dựng Kế hoạch, tổ chức các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp.

2. Đảng ủy Bộ phối hợp với Báo Nông nghiệp Việt Nam và Văn phòng Bộ có kế hoạch đăng tải tin bài về công tác tổ chức đại hội đảng các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và phản ánh quá trình chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

3. Các đảng ủy, chi ủy trực thuộc

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW, số 39-CT/TW, các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Kế hoạch số 252 của Đảng ủy Bộ về công tác đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Căn cứ kế hoạch của Đảng ủy Bộ xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, lấy ý kiến cán bộ, đảng viên, người lao động về các văn kiện trình đại hội đảng bộ cấp mình; Đại hội lần thứ II Đảng bộ Bộ, Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối và Đại hội XII của Đảng.

- Nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của người lao động, cán bộ, đảng viên cơ quan trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp; định hướng chính trị , tư tưởng và cung cấp thông tin tuyên truyền. Tổ chức phát động và hưởng ứng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.

- Chỉ đạo treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu tại cổng trụ sở cơ quan mình (trước ngày khai mạc đại hội từ 7 - 10 ngày); sưu tầm, triểm lãm về thành tựu thực hiện nghị quyết đại hội đảng của đảng bộ, chi bộ (phóng sự, ảnh, sản phẩm, tài liệu, đĩa hình, đĩa tiếng, sách, hiện vật).

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN:

1. Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020!

2. Quyết tâm xây dựng các tổ chức đảng trong Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực sự trong sạch, vững mạnh!

3. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn!

4. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ II nhiệm kỳ 2015 - 2020!

5. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng!

6. Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hộ!

7. Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

8. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam muôn năm!

9. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng!

10. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

11. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

12. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!