1. Tại Nghệ An

* Diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp: "Giải pháp phát triển mô hình liên kết chuỗi giá trị nông sản"

- Thời gian (dự kiến): 11 - 12 tháng 8 năm 2023

- Địa điểm: TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

2. Tại Lâm Đồng:

* Tọa đàm: "Khuyến nông cộng đồng trong sản xuất cà phê không gây mất rừng”.

- Thời gian (dự kiến): 23 - 24 tháng 8 năm 2023

- Địa điểm: TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

* Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp: "Phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, gắn với bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học"

- Thời gian (dự kiến): 24 - 25 tháng 8 năm 2023.

- Địa điểm: Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

3. Tại Bình Định:

Hội chợ Thủy sản và sản phẩm OCOP khu vực duyên hải miền Trung

- Thời gian: Từ ngày 28/8/2023 đến ngày 03/9/2023.

- Địa điểm: Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.