Để triển khai thực hiện các Chương trình phối hợp nêu trên, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia có công văn số 541/KN-TCHC gửi Trung tâm Khuyến nông các tỉnh, thành phố đề nghị phối hợp với các Chi cục quản lý chuyên ngành liên quan cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch phối hợp cụ thể phù hợp với điều kiện của từng địa phương, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia để theo dõi, chỉ đạo.

Hàng năm, Trung tâm Khuyến nông các tỉnh, thành phố chủ động triển khai các chương trình, kế hoạch phối hợp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác khuyến nông cũng như công tác quản lý nhà nước ngành Nông nghiệp và PTNT tại địa phương, báo cáo kết quả với Sở Nông nghiệp và PTNT và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia để tổng hợp, báo cáo Bộ.

Kết quả thực hiện các Chương trình phối hợp sẽ là căn cứ để xem xét, đánh giá thành tích thi đua trong hệ thống khuyến nông giai đoạn 2021- 2025.

Đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện.

Tải nội dung công văn tại đây

Chương trình phối hợp giữa TTKNQG và Cục Kinh tế hợp tác và PTNT

Chương trình phối hợp giữa TTKNQG và Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản

Chương trình phối hợp giữa TTKNQG và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản