Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và người lao động; đồng thời chỉ đạo, định hướng các đảng ủy xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu hoạt động từ nay đến hết nhiệm kỳ năm 2025, từ ngày 13/10/2023 đến ngày 31/10/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã làm việc với 08 Đảng ủy trực thuộc có sự cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức. Đó là: Đảng ủy Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Đảng ủy Cục Thủy lợi, Đảng ủy Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đảng ủy Cục Lâm nghiệp, Đảng ủy Cục Kiểm Lâm, Đảng ủy Cục Thủy sản, Đảng ủy Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai và Đảng ủy Cục Kiểm ngư.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đây là một chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ có tác động sâu rộng đến các mặt công tác của Bộ cũng như tư tưởng của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Bộ.

Nhằm kịp thời đồng hành với Bộ trong việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, trước đó Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/ĐU ngày 20/9/2021 về Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” để lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ. Cùng với việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Đảng ủy Bộ cũng đã hoàn thành việc sắp xếp lại các tổ chức Đảng trực thuộc.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ phát biểu chỉ đạo, định hướng tại buổi làm việc với Đảng ủy Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai 

Thông qua các buổi làm việc, nhìn chung các Đảng ủy trực thuộc đã làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo nhận thức chung, trách nhiệm nhất, từ đó động viên được cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện các quyết định lớn của Trung ương, của Bộ về cơ cấu lại tổ chức bộ máy, phù hợp với yêu cầu và nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, liên tục. Đồng thời, các Đảng ủy đã làm tốt công tác xây dựng Đảng trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, kịp thời điều chỉnh các quy chế hoạt động, chương trình công tác theo các quy định của Đảng; tổ chức lại các chi bộ trực thuộc phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới. Đã xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện từ nay đến hết nhiệm kỳ; đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc rà soát, bổ sung ban hành các văn bản nhiệm kỳ, văn bản năm 2023 phù hợp với tình hình hoạt động của cơ quan, đơn vị; phát huy được trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Qua đó, đã xây dựng được môi trường làm việc văn hóa, dân chủ, kỷ cương và cổ vũ đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phát huy tinh thần vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã làm việc với Đảng ủy Cục Kiểm ngư

Trong thời gian tới, Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải đối diện với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, trước bối cảnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ yêu cầu các Đảng ủy trực thuộc cần phát huy ưu điểm và kết quả đạt được, khắc phục các tồn tại hạn chế, đồng thời thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là cần tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, cốt lõi là phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, ý thức phụng sự và thực thi đạo đức công vụ; tiếp tục coi trọng công tác xây dựng Đảng như là một nền tảng của cơ quan đơn vị tốt đẹp.

Hai là rà soát lại các quy chế, phân công nhiệm vụ từ cấp Đảng ủy đến các chi bộ trực thuộc đảm bảo theo các quy định của Đảng, trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, từ đó phát huy vai trò của các đảng ủy trong việc phối hợp với tập thể lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Ba là tiếp tục khẩn trương kiện toàn cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy; kiện toàn UBKT các Đảng ủy (nếu còn thiếu); quan tâm, làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Bốn là cố gắng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát với phương châm giữ vững kỷ cương, ngăn ngừa vi phạm, bảo vệ cán bộ từ xa; giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Cùng với đó, các đảng ủy rà soát, ban hành các quy chế, quy định để ngăn ngừa hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị.

Năm là tiếp tục phát huy, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động; xây dựng môi trường văn hóa tiến bộ; quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; phấn đấu xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Lê Thành Công

Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ NN&PTNT