Hội nghị kết nối trực tuyến đến điểm cầu Trung ương quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII tổ chức tại Hội trường Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội (ảnh: chinhphu.vn)

 

Hội nghị do Ban Cán sự Đảng bộ Bộ và Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức kết nối, nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Tiếp nối điểm cầu từ trụ sở Bộ Nông nghiệp và PTNT ở Hà Nội, toàn thể các cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tham dự với 04 điểm cầu gồm: Hà Nội, Tây Nguyên, Văn phòng Nam Bộ và Sóc Trăng.

Tại Hội nghị, các cán bộ, đảng viên đã nghe 04 chuyên đề do các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt, gồm: (1) Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao; (2) Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (3) Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; (4) Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Các chuyên đề nhằm giúp các đại biểu nắm bắt một cách đầy đủ và có hệ thống tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Xác định Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tham dự học tập với tinh thần nghiêm túc, tập trung, trách nhiệm.

Qua nghiên cứu, quán triệt, học tập cho thấy, với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của mọi người dân Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chiến lược "Đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Đảng viên TTKNQG tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII tại điểm cầu TTKNQG

 

BBT