Đây là Nghị quyết rất quan trọng của Ban cán sự đảng Bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng pháp luật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, tạo điều kiện khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng ngành trong tình hình, bối cảnh triển khai thực hiện Chiến lược phát triển bền vững nông nghiệp và nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Để tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 40-NQ/BCSĐ, Bộ yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Cấp ủy, tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn thể tổ chức quán triệt sâu sắc tinh thần, quan điểm, mục tiêu và nội dung của Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của đơn vị mình để nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng văn bản QPPL trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

2. Thủ trưởng các đơn vị chủ động xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch của đơn vị mình thực hiện Nghị quyết số 40-NQ/BCSĐ. Chủ động, kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Thứ trưởng phụ trách đơn vị về các vấn đề cụ thể hoặc báo cáo xin ý kiến của Bộ trưởng đối với các vấn đề lớn, quan trọng, liên quan đến nhiều lĩnh vực hoạt động của Bộ trong quá trình xây dựng văn bản QPPL do đơn vị chủ trì đề xuất, soạn thảo, theo đúng quy trình, quy định tại Luật Ban hành văn bản QPPL, Quyết định số 2179/QĐ-BNN-PC ngày 02/6/2023 và Quyết định số 3334/QĐ-BNN-PC ngày 05/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Thủ trưởng các đơn vị có giải pháp tối ưu để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được Ban cán sự đảng giao trong Nghị quyết số 40-NQ/BCSĐ. Đặc biệt chú trọng đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng và trách nhiệm của tập thể lãnh đạo đơn vị trong việc tạo môi trường làm việc tốt, phát huy cao nhất bản lĩnh, trí tuệ của tập thể lãnh đạo và trí tuệ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các nhà khoa học, chuyên gia của Bộ, Ngành, đơn vị; thực hiện truyền thông tiếp thị chính sách để lấy và tiếp thu ý kiến của các hiệp hội, tổ chức, cá nhân, Hội Luật gia Việt Nam… ngay từ giai đoạn đề xuất ý tưởng lập pháp, lập quy cũng như trong suốt quá trình xây dựng văn bản QPPL do đơn vị chủ trì đề xuất, soạn thảo.

4. Văn phòng Bộ thực hiện đăng tải toàn văn Nghị quyết số 40-NQ/BCSĐ trên trang thông tin điện tử của Bộ. Báo Nông nghiệp Việt Nam thực hiện truyền thông, thông tin đầy đủ tinh thần, quan điểm, mục tiêu và nội dung Nghị quyết số 40-NQ/BCSĐ. Các đơn vị tổ chức quán triệt, thông tin Nghị quyết của Ban cán sự đảng Bộ với các hình thức phù hợp, hoàn thành trong tháng 6 -7/2023.

5. Vụ Pháp chế khẩn trương xây dựng dự thảo Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 40-NQ/BCSĐ của Ban cán sự đảng Bộ; tổ chức lấy và tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan, sớm hoàn thiện để trình Bộ trưởng quyết định ban hành. Phối hợp với Văn phòng Ban cán sự đảng định kỳ báo cáo Ban cán sự đảng Bộ về tình hình, tiến độ xây dựng văn bản QPPL của Bộ; tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết này của Ban cán sự đảng Bộ.

Xem Nghị quyết số 40-NQ/BCSĐ trong file đính kèm