Để có được kết quả đó có sự đóng góp tích cực của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái. Trong năm 2022, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái đã chủ động, tập trung, nỗ lực thực hiện mọi nhiệm vụ. Các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh triển khai đảm bảo thời vụ, tiến độ, góp phần tích cực phục vụ sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và có những đóng góp tích cực vào kết quả chung của ngành.

Công tác tham mưu đã được Trung tâm chú trọng thực hiện, nhất là tham mưu xây dựng nội dung tiêu chí “Có tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả” thuộc tiêu chí “Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn” trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Ngoài ra, đơn vị tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh về việc phối hợp thực hiện tổng kết 30 năm hoạt động khuyến nông Việt Nam theo chủ trương của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, của UBND tỉnh. Song song, Trung tâm sâu sát thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành. Với nhiệm vụ được giao và đặt hàng của Sở, đơn vị tập trung chỉ đạo công tác khuyến nông bám sát các chương trình hành động, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế của ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

leftcenterrightdel

Lãnh đạo TTKN tỉnh Yên Bái kiểm tra mô hình vỗ béo bò thịt và xử lý chất thải chăn nuôi bằng chế phẩm sinh học (ảnh: N.Đ.Sỹ)

Công tác chỉ đạo, điều hành đảm bảo phân công nhiệm vụ rõ ràng trong lãnh đạo đơn vị, các phòng chuyên môn. Các phòng căn cứ nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện theo từng tháng, từng quý.

Đối với công tác thông tin tuyên truyền, Trung tâm tập trung phổ biến, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách cùng sự chỉ đạo của tỉnh, của ngành trong nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, các nhiệm vụ của ngành, nhất là chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp theo Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đơn vị cũng nỗ lực tuyên truyền về việc thực hiện nội dung tiêu chí “Có tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả” trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời giới thiệu các điển hình tiên tiến, khuyến cáo nông dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, tích cực phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Các nội dung công tác thông tin, tuyên truyền đều đạt và vượt kế hoạch năm như: xây dựng, xuất bản và phát hành 5.000 tờ rơi, tờ gấp kỹ thuật cấp phát cho nông dân, khuyến nông viên cơ sở, cộng tác viên khuyến nông; duy trì tốt hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp khuyến nông Yên Bái, đăng tải 315 tin, bài, văn bản, video...

Một nhiệm vụ quan trọng được đơn vị thực hiện hiệu quả là tổ chức 36 lớp tập huấn kỹ thuật cho 1.350 học viên tham gia và phối hợp tổ chức tập huấn, học tập các nội dung: kỹ thuật canh tác những cây trồng, vật nuôi trọng tâm, những sản phẩm chủ lực của tỉnh; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp an toàn sinh học, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, sản xuất theo hướng hữu cơ gắn với truy xuất nguồn gốc nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, bền vững gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh đó, Trung tâm thực hiện tư vấn khuyến nông với 4 hội thảo, tư vấn cho 120 nông dân và tư vấn 135 cuộc cho 305 lượt nông dân thông qua các hình thức khác đã vượt kế hoạch được giao, qua đó cung cấp thông tin, trao đổi, giúp nông dân giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong sản xuất... Công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình đều đảm bảo yêu cầu về mặt thời gian, chất lượng, yêu cầu đề ra.

Không những hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ của năm, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã nỗ lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ khác được giao. Nỗ lực đó tích cực góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp Yên Bái đạt nhiều kết quả quan trọng trong điều kiện chịu nhiều bất lợi bởi dịch Covid-19, các dịch bệnh khác, thiên tai, biến đổi khí hậu.

Đặng Thành Trung

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái