Mục tiêu chung của nhóm PPP ngành chè là hỗ trợ ngành chè Việt Nam phát triển theo hướng bền vững thông qua thúc đẩy hợp tác công tư và điều phối nguồn lực của các thành viên. Trong đó, mục tiêu ngắn hạn của Nhóm trong giai đoạn 2018 – 2023 gồm: Quản lý và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật bền vững trong ngành chè VN; Cải thiện hiệu quả chuỗi cung ứng và chất lượng sản phẩm chè VN; Tăng cường hiệu quả hoạt động của nhóm hợp tác công tư.

Bộ trưởng giao Cục Trồng trọt, Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam, Tổ chức Sáng kiến Thương mại bền vững IDH làm đồng chủ trì Nhóm công tác. Trách nhiệm của đồng chủ trì là chủ trì việc xây dựng kế hoạch bao gồm các mục tiêu hoạt động, thời gian chi tiết của nhóm PPP ngành chè; Điều phối các hoạt động của Chương trình sau khi được thống nhất bởi các thành viên; Ghi nhận và khuyến khích đóng góp của các thành viên trong công tác phối hợp thực hiện và đóng góp cho chương trình; Hỗ trợ thông tin, kết nói các dự án, chương trình tương tự khác để tối đa hiệu quả hoạt động của nhóm PPP ngành chè.

Nền tảng hợp tác của nhóm PPP ngành chè là hợp tác tiền cạnh tranh. Không một thông tin nào liên quan đến bất kì một giao dịch kinh doanh hoặc các trao đổi liên quan đến lợi ích cá nhân của thành viên được công nhận bởi nhóm. Ngoài ra, các nguyên tắc hợp tác của nhóm PPP ngành chè bào gồm: tham gia tự nguyện, hoạt động bìnhđẳng, đề cao tính minh bạch, tôn trọng các đối tác, tôn trọng cam kết và nỗ lực thực hiện cam kết đã đưa ra.

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cũng là một thành viên của khối Công trong Nhóm công tác Đối tác công tư (PPP) về chè

BBT (gt)