Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện đào tạo nghề năm 2012 theo các hợp đồng đã ký với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia có báo cáo kết quả thực hiện công tác đào tạo nghề và công văn đề nghị chuyển số dư tài chính (dự kiến), với nội dung như sau:

 

1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đào tạo đến ngày 05/12/2012 gồm những nội dung sau:

 

- Kết quả đã thực hiện và kế hoạch triển khai công tác đào tạo nghề LĐNT (bao gồm công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo và việc phối hợp với các doanh nghiệp để thu mua sản phẩm cho nông dân sau đào tạo)

 

- Những khó khăn vướng mắc và đề suất những kiến nghị

 

2. Công văn đề nghị chuyển số dư tài chính: bao gồm báo cáo kinh phí đã nhận, kinh phí đã thực hiện, kinh phí dự kiến chuyển số dư tài chính sang năm 2013 (tải mẫu phụ lục tại đây)

 

Đơn vị gửi báo cáo và công văn chuyển số dư tài chính gửi về trung tâm KNQG bằng văn bản và qua email trước ngày 10/12/2012; theo địa chỉ sau: Phòng Đào tạo Huấn luyện Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Số 16, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội; ĐT: 043.7282.489; Email: huynghia191@yahoo.com.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Hạ Thúy Hạnh

(Đã ký)