Theo đó Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đăk Nông đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành lập được 2 tổ khuyến nông cộng đồng gồm: Tổ khuyến nông cộng đồng tại xã Nam Bình, huyện Đắk Song và tổ khuyến nông cộng đồng xã Đăk Rmoan, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Tham quan mô hình nhân giống cà phê bằng nuôi cấy mô

 

Tổ khuyến nông cộng đồng có chức năng, nhiệm vụ: chuyển giao công nghệ, khuyến nông, hỗ trợ, tư vấn phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, hỗ trợ thị trường và liên kết chuỗi giá trị, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Mỗi tổ Khuyến nông cộng đồng được thành lập có ít nhất 5 thành viên, nòng cốt là cán bộ khuyến nông và đại diện các tổ chức chuyên môn, chính trị, xã hội, đoàn thể, kinh tế và nông dân sản xuất giỏi tại địa phương, thành phần gồm 01 cán bộ khuyến nông cấp tỉnh; 01 cán bộ khuyến nông cấp huyện, thành phố; 01 cán bộ doanh nghiệp, hợp tác xã; 01 cán bộ phụ trách nông nghiệp thuộc xã, phường; 01 cộng tác viên khác. Để tổ hoạt động tốt, các cán bộ trong tổ khuyến nông cộng đồng cần có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong sản xuất nông nghiệp và thị trường tiêu thụ sản phẩm, nhiệt tình, có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

khuyến nông cộng đồng chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn của Trung tâm Khuyến nông tỉnh. Tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương khi được chính quyền phân công.

Hy vọng thành công từ tổ khuyến nông cộng đồng sẽ là điểm sáng, mô hình chuẩn, từ đó đẩy ngành nông nghiệp phát triển mạnh mẽ theo định hướng góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới.

Phạm Tấn Minh

Trung tâm Khuyến nông Đắk Nông