Quyết định 1298/QĐ-BNN-KN tại đây

Phụ lục Danh mục dự án khuyến nông Trung ương thực hiện từ năm 2025 tại đây