Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đăng tải dự thảo trên website để lấy ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân trong cả nước. Thời gian lấy ý kiến góp ý, trong vòng 60 ngày kể từ ngày đăng trên website.

Đề nghị đơn vị chuyển ý kiến góp ý về Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trước ngày 15/10/2022.

Tải nội dung Dự thảo tại đây