1. Tại Cần Thơ

Hội thảo Thúc đẩy hợp tác đối tác công tư (PPP) phục vụ Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp

- Thời gian: Ngày 02 - 03 tháng 4 năm 2024.

- Địa điểm: Thành phố Cần Thơ.

2. Tại Lâm Đồng

* Hội thảo Khuyến nông đô thị lần 1 năm 2024 chủ đề: Ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, chế biến  và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.

- Thời gian: Ngày 10-11 tháng 4 năm 2024

- Địa điểm: Khách sạn Đoàn An điều dưỡng 198, Số 2B Lữ Gia, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

* Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp: “Liên kết chuỗi trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu”

- Thời gian: Ngày 11-12 tháng 4 năm 2024

- Địa điểm: Khách sạn Đoàn An điều dưỡng 198, Số 2B Lữ Gia, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng