Nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sự kiện, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ban hành công văn số 441/KN-TTTT ngày 18 tháng 7 năm 2022 đề nghị các đơn vị truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền:

(1) Các hoạt động, hình ảnh về sự kiện;

(2) Các mô hình trình diễn của các doanh nghiệp, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và hệ thống khuyến nông địa phương triển khai tại Nam Bộ

Danh sách các  mô hình - dự án