Nội dung công văn như sau: Công văn 17068/BTC-QLTS