Danh mục Thông tư liên tịch hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Tài chính (Ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-BTC ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Bộ Tài chính)