Tiếp nối điểm cầu từ trụ sở Bộ Nông nghiệp và PTNT ở Hà Nội, toàn thể các cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tham dự với 03 điểm cầu gồm: Hà Nội, Tây Nguyên và Văn phòng Nam Bộ. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Sở NN và PTNT các tỉnh, thành phố tham dự cuộc họp trực tuyến tại 63 điểm cầu.

Cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội

 

Qua nghe báo cáo do ông Nguyễn Văn Việt - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và PTNT trình bày cho thấy, Nghị quyết số 19-NQ/TW đề ra 09 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó có nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn. Đây là điểm mới của Nghị quyết, nhấn mạnh vai trò chủ thể của nông dân và là nhóm giải pháp quan trọng hàng đầu, có tính quyết định đến sự thành công trong thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết đặt ra nhiệm vụ, giải pháp với các yêu cầu cao hơn trong xây dựng nông thôn. Theo đó, xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện, bền vững gắn với đô thị hoá, bảo đảm thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả, vì lợi ích của người dân.

Về Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 150/QĐ-TTg) có nhiều điểm mới. Nghị quyết 19 của Trung ương Đảng khóa XIII đã đưa ra 5 quan điểm phát triển theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, đó là: (1) Tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí, mối quan hệ gắn bó của nông nghiệp, nông dân, nông thôn. (2) Nông dân là người quyết định thành công của sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. (3) Nghị quyết 19 nêu rõ “nông nghiệp là lợi thế quốc gia, trụ đỡ của nền kinh tế”. (4) Định hướng xây dựng “nông thôn hiện đại”, chú trọng phát triển hài hòa, đồng bộ cả nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ gắn với cơ cấu lại lao động nông thôn. (5) Sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan chia sẻ những định hướng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Bộ trưởng nhấn mạnh, nền nông nghiệp đang đứng trước các nguy cơ: biến đổi khí hậu, biến động về thị trường, biến chuyển xu hướng tiêu dùng. Do vậy ngành NN và PTNT cần đổi mới tư duy, có những hành động cụ thể mới đáp ứng xu thế hội nhập quốc tế. Các cấp, ngành và toàn xã hội cần có chính sách, tạo cơ hội về giáo dục, hướng nghiệp, khởi nghiệp cùng ngành nông nghiệp; Nâng cao vai trò, vị thế, năng lực của người nông dân; Tạo sự đột phá trong khoa học công nghệ, tận dụng cuộc cách mạng 4.0, đẩy mạnh phát triển ngành bền vững.

Bộ trưởng gợi mở, trên thế giới, xu thế tiêu dùng biến chuyển rất nhanh, điển hình là xu hướng thực phẩm có nguồn gốc thực vật, người ta ăn để hạnh phúc, ăn để hòa hợp. Họ ăn bằng cảm xúc, ăn bằng sự vui vẻ chứ không đơn thuần là ăn cho no, cho ngon. Bởi vậy, chúng ta phải thấy được xu thế đó để thay đổi cách tiếp cận, từ đó phát triển các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Bộ trưởng lưu ý, đối với Chương trình xây dựng nông thôn mới, các cấp, ngành, địa phương cần có chiến lược quan tâm gìn giữ và phát huy giá trị cốt lõi, đặc trưng của làng quê, để nông thôn ngày thêm trù phú, đáng sống, chất lượng sống của người nông dân ngày một tốt hơn.

Thúy Hiên

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia