Em là cán bộ khuyến nông

Quanh năm cùng với nhà nông trên đồng

Mặc dù vất vả, khó khăn

Mưa dầm, nắng hạ không chùn bước chân

 

Công việc vất vả, khó khăn

Nhưng em vẫn quyết giúp dân làm giầu

Ngày xưa đi học cũng vì

Giúp dân thoát khỏi cảnh nghèo bấy lâu

 

Trên đồng cây mãi lên xanh

Cho mùa thu hoạch rộn vang tiếng cười

Trong chuồng gia súc lớn nhanh

Nâng cao thu nhập giúp người nông dân

 

Đó là công việc nhà nông

Có em trong đó đồng hành sớm hôm

Dù rằng vất vả sớm hôm

Nhưng là hạnh phúc của người khuyến nông

 

Ngày mai đất nước đẹp giầu

Có ngành nông nghiệp góp phần dựng xây

Em cùng góp sức, chung tay

Chuyển giao kỹ thuật chuyên cần sớm hôm.