Để phát triển hoạt động khuyến nông theo hướng chuyên nghiệp, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã triển khai thiết kế mẫu đồng phục khuyến nông Việt Nam để phục vụ công tác khuyến nông (có mẫu áo kèm theo).

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đề nghị Trung tâm Khuyến nông/ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các tỉnh, thành phố quan tâm, tạo điều kiện trang bị đồng phục khuyến nông cho đội ngũ cán bộ khuyến nông các cấp tại địa phương, nhằm động viên, khích lệ cán bộ làm việc và góp phần nâng cao hiệu quả công tác khuyến nông.

Đề nghị Trung tâm Khuyến nông/ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các tỉnh, thành phố có nhu cầu, tham mưu với cấp có thẩm quyền triển khai thực hiện./

Xem nội dung công văn tại đây cv-ve-dong-phuc-khuyen-nong.pdf

 Xem phụ lục tại đây bo-dong-phuc-knvn.pdf