leftcenterrightdel
Ra mắt mô hình thi đua phấn đấu trở thành “Người nông dân chuyên nghiệp” xã Mỹ Tân

Việc thành lập mô hình với mục đích tuyên truyền định hướng, hỗ trợ liên kết, hợp tác trong tổ chức sản xuất và đời sống, lợi ích và tinh thần, thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi nhận thức của nông dân từ “tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy làm kinh tế nông nghiệp”; nâng cao ý thức và năng lực nông dân và nông nghiệp trong định hướng phát triển nền nông nghiệp bền vững mang lại thu nhập ổn định, hợp lý cho người sản xuất, kinh doanh. Hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự quản, bình đẳng, dân chủ, đoàn kết tương trợ lẫn nhau vì mục tiêu chung; các thành viên cùng nhau hỗ trợ việc sản xuất nông nghiệp và liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản một cách có hiệu quả trong các cuộc vận động của địa phương.

Tham gia mô hình thi đua phấn đấu trở thành “Người nông dân chuyên nghiệp”, người nông dân được hỗ trợ phổ biến kiến thức trong việc áp dụng hoàn thiện chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản bền vững, có giá trị kinh tế cao, thân thiện với môi trường, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống, bảo đảm sức khỏe và nâng cao thu nhập; nâng cao năng lực và tham gia quản trị xã hội, thực hiện vai trò tự chủ, tự quản trong sản xuất và đời sống tại cộng đồng, góp phần thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp.

Đến nay, trên địa bàn thành phố Cao Lãnh đã có 5 địa phương cơ sở tổ chức ra mắt mô hình thi đua phấn đấu trở thành “Người nông dân chuyên nghiệp”, gồm các xã Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây, Tịnh Thới, Mỹ Ngãi, Mỹ Tân, với 98 thành viên.

Trần Thắng

UBMTTQVN tỉnh Đồng Tháp