leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị 

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam chủ trì Hội nghị. Hội nghị diễn ra bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Hội nghị nhằm quán triệt một số vấn đề trọng tâm trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025; Triển khai kế hoạch và hướng dẫn thực hiện các chương trình chuyên đề, chuyên sâu trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025; Thảo luận, góp ý nội dung hướng dẫn thực hiện các chương trình chuyên đề; đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 có 06 chương trình chuyên đề, đó là: Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP); Chương trình phát triển du lịch nông thôn; Chương trình chuyển đổi số; Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn; Chương trình khoa học và công nghệ; Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự.

Theo đó, nguyên tắc phân bổ vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, giai đoạn 2021 - 2025 dựa trên nguồn vốn ngân sách Trung ương phân bổ cho bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh cùng với nguồn vốn ngân sách địa phương thực hiện đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Ưu tiên cho các xã, các huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới, nhất là các xã an toàn khu, xã đạt dưới 15 tiêu chí; hỗ trợ các xã đạt chuẩn nông thôn mới, tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn nhưng mức đạt chuẩn của một số chỉ tiêu còn chưa cao, để nâng cao chất lượng các tiêu chí và bảo đảm bền vững.

Bên cạnh đó, các tỉnh chủ động cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; bố trí vốn ngân sách trung ương để thực hiện các chương trình chuyên đề được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tổng vốn ngân sách trung ương bố trí thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 đã được phê duyệt là 39.632 tỷ đồng.

Qua các ý kiến tại Hội nghị cho thấy, chương trình OCOP yêu cầu khơi gợi tiềm năng, lợi thế của địa phương để xây dựng sản phẩm OCOP nhưng một số địa phương đang gặp khó trong việc xác định sản phẩm tiềm năng, mang tính đặc thù để tiến hành đầu tư có trọng tâm, từng bước tạo dựng thương hiệu riêng cho xã hoặc vùng sản xuất. Chương trình du lịch nông thôn hiện đại, chuyển đổi số, khoa học công nghệ là những chương trình mới trong xây dựng nông thôn mới nhưng nguồn lực tại các địa phương còn hạn chế...

leftcenterrightdel
Thứ trưởng Trần Thanh Nam kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Trần Thanh Nam nhấn mạnh Chương trình MTQG xây dựng NTM đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển toàn diện mọi mặt kinh tế - xã hội. Chương trình cần được rà soát kỹ lưỡng và bám sát mục tiêu trong quá trình triển khai do có sự khác biệt rất lớn so với giai đoạn trước. Thứ trưởng lưu ý, Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 phải hướng đến việc hỗ trợ xây dựng, nhân rộng những mô hình nhỏ nhất, đơn giản nhất, căn bản nhất mà người dân đang vướng mắc nhưng mang lại hiệu quả, nâng cao đời sống cho cộng đồng dân cư nông thôn. Văn phòng Điều phối Nông thôn mới các địa phương cần tham mưu cho lãnh đạo các tỉnh, thành triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 một cách rõ ràng, tránh để thiếu nguồn lực và chồng chéo với Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Thúy Hiên

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia